ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આડુદાર   
ઉચ્ચાર: ( આડ઼ુદાર )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ( ગ્રામ્ય ) મોભાવાળું; પ્રતિષ્ઠિત