ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈંતાળ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ઢોર, કૂતરાં અને બીજાં પ્રાણીના શરીરે વળગતું એક જંતું; ઈતરડી; ઈંતડી.