ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉજબખ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ઉઝ઼બેક ( તાર્તાર જાતિનું માણસ ) ] वि. મૂર્ખ; અણસમજુ.