ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઐંદ્રિયજ્ઞાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. ચેતના; અનુભૂતિ.