ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔત્સ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઉત્સ ( ઝરો ) ] वि. ઝરામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું.