ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔપયિક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. ઉપાય.
वि. ઉપાયથી મેળવેલું.
वि. યુક્ત; વાજબી.