ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખાતેમ  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼ાતેમ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ચોપડીનો છેલ્લો ભાગ.