ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગંજડી  
ઉચ્ચાર: ( ગંજડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. તાંબા કે પિત્તળની નાની તપેલી.