ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગૃહપતિક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. જમીન ખેડનાર માણસ; ખેડૂત.