ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘાગ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. અનુભવી.
वि. ઘરડું.
वि. ચપળ; ચાલાક.