ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘિલાફ  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼િલાફ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ અ. ] पुं. ઓશીકાની ખોળી.
૨. पुं. ખોખું; મયાન.
૩. पुं. ઘૂંઘટ.
૪. पुं. રજાઈ.