ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છેજારો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. કડિયો; ઘર બાંધવાનું કામ કરનાર માણસ.