ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝાયલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. જાહિલ ( અણસમજુ ) ] वि. અજ્ઞાન; અજાણ્યું; અભણ.
वि. ઉગ્ર; તામસી; આકરા મિજાજનું.