ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝીચ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. જન્મકુંડળી.
૨. [ ફા. ] पुं. જન્મનક્ષત્ર.