ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠરવાક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. કૂવામાં કોસ ખેંચનાર માણસ.