ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠૌર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ હિં. ] पुं. અવસર; મોકો; તક.
૨. पुं. ભાળ; પત્તો.
૩. पुं. સ્થાન; જગ્યા; ઠેકાણું.
૪. अ. તે જગ્ય એ જ.
૫. अ. સમીપ; નજીક.