ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢડ્ડા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. પાણી પડી રહે એવી નીચી જમીન.