ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તિર્બાચક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ત્રણ વખત કબૂર કરેલ કરાર.