ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દફિના  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] न. દાટેલું ધન; દફન કરેલું ધન.