ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દોપટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. वि. પુષ્કળ; ખૂબ.
૨. वि. બમણું; બેવડું.